O nama

Društvo za unutrašnju i spoljnu trgovinu i usluge, osnovano je 1995. godine a od 1997. godine posluje pod nazivom MD Imaging. Više od 10 godina smo ovlašćeni distributer kompanije GE Healthcare koja je u svetu poznata po proizvodnji najsavremenije medicinske opreme vrhunskog kvaliteta.

U našem prodajnom programu nalaze se radiološki, ginekološki i kardiološki ultrazvučni aparati kao i denzitometri gore navedenog proizvoizvođača.

MD Imaging raspolaže sopstvenim servisom, koji čine servisni inženjeri obučeni prema standardima i zahtevaima GE Healthcare, a stručno znanje su sticali i kontinuirano usavršavali u relevantnim centrima proizvođača. Shodno tome, naš servis je organizovan tako, da vam, u svakom trenutku pruži vrhunsku uslugu u poslovima instalacije, otklanjanja nedostataka u garantnom i vangarantnom roku, preventivnom održavanju, kao i aplikativnoj obuci.

Politika kvaliteta

Zadatak društva MD Imaging d.o.o je da, kroz plasman svojih proizvoda na tržište, doprinese uvođenju savremene tehnologije u zdravstvene ustanove, a sve u cilju da se preduprede, na vreme otkriju bolesti i efikasnije leče oboleli. Omogućavajući snabdevanje tržišta medicinskim aparatima, primenu svih tehničko-tehnoloških dostignuća i mogućnosti, MD Imaging d.o.o ispunjava svoju dužnost i zadatak da služi građanima cele zemlje.

MD Imaging d.o.o se razvija u modernu firmu koja posluje u skladu sa evropskim standardima, priznatu po svojim dostignućima profesionalizmu i kvalitetu. U tom cilju, društvo, kroz zastupanje i saradnju sa kompanijom GE Healthcare i njenim, širom sveta rasporstranjenim, centralama, filijalama i fabrikama, stiče nova iskustva u radu, efikasnosti i ostvarivanju postavljenih ciljeva, istovremeno podižući nivo profesionalizma u svim segmentima poslovanja.

Kvalitet poslovanja drštva MD Imaging d.o.o počiva na profesionalnim, stručnim i ličnim kvalitetima zaposlenih koji, obavljajući svoje svakodnevne zadatke, neprekidno rade na svom usavršavanju, primenjujući i prenoseći stečena znanja i veštine kako na svoj posao tako i klijente. U delokrugu svoga rada, svi zaposleni, ispoljavaju visok stepen odgovornosti, svesti, razumevanja, tolerancije i inicjative, tako doprinoseći ličnom napredovanju ali istovremeno i boljitku u razvoju i poslovanju društva kao celine. Kroz stručne obuke, tesnu saradnju i razmenu iskustava sa stručnjacima i specijalistima ino-partnera, svi zaposleni rade i stalno će raditi na usavršavanju,održavanju i unapređenju kvaliteta procesa, u cilju zadovoljenja potreba i očekivanja svih zainteresovanih strana.

Osim toga, dužnost zaposlenih je, da kroz stručnu i objektivnu prezentaciju proizvoda kao i njihovim održavanjem, doprinose ostvarivanju visokog kvaliteta zdravstvene zaštite i prevencije gradjana.

Odgovornost svih zaposlenih se ogleda u poštovanju i izvršavanju zakona i propisa zemlje, a realizuje se kroz svest i zalaganje zaposlenih o neophodnosti poštovanja i rada u skladu sa zakonskom regulativom.

Naši napori se usklađuju i ujedinjuju unutar dokumentovanog sistema kvaliteta, usaglašenog sa međunarodnim standardima serije ISO 9000.

Direktor društva je odgovoran da obezbedi razumevanje, primenu i održavanje ove politike kvaliteta u celom društvu.